Definities
Onder “NatureSkins.nl” wordt in deze voorwaarden verstaan: Nature Skin Cosmetics, eenmanszaak, gevestigd te en kantoorhoudende te Amsterdam.
Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Nature Cosmetics dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Nature skin Cosmetics een overeenkomst is aangegaan.

Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Nature skin Cosmetics en Afnemer.
Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Nature skin Cosmetics tot het leveren van diensten en/of zaken door Nature skin Cosmetics ten behoeve van Afnemer.

Onder “Website” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.NatureSkins.nl

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Nature skin Cosmetics die betrekking hebben op bestellingen die worden gedaan via de Website of telefonisch of mail.
Door het plaatsen van een bestelling via de Website of telefonisch of mail accepteert Afnemer deze algemene voorwaarden.

Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website.
Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Ten aanzien van zaken die NatureSkins.nl van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen NatureSkins.nl en Afnemer, indien en voor zover Natureskins.nl zich daarop beroept.
Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Indien NatureSkins.nl in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat NatureSkins.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen
Elk aanbod van NatureSkins.nl , al dan niet gedaan via de Website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van NatureSkins.nl, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door NatureSkins.nl worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.

Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor NatureSkins.nl slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
Indien een offerte e.d. van NatureSkins.nl niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

Overeenkomsten
Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop NatureSkins.nl de bestelling van Afnemer per e-mail bevestigt.
Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen – of hulp)personen van NatureSkins.nl binden NatureSkins.nl niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire directie van NatureSkins.nl zijn bevestigd.
De schriftelijke bevestiging of e-mail van NatureSkins.nl wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen NatureSkins.nl en Afnemer, dan wel tussen NatureSkins.nl en derden, voorzover deze betrekking hebben op NatureSkins.nl en Afnemer, is NatureSkins.nl niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van NatureSkins.nl .

Indien NatureSkins.nl met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens NatureSkins.nl voortvloeien.
NatureSkins.nl behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.
NatureSkins.nl behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die NatureSkins.nl van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft.

Indien de overeenkomst door NatureSkins.nl op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan NatureSkins.nl automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 500,–. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door NatureSkins.nl gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door NatureSkins.nl geleden schade, vergoeden. Voor zover NatureSkins.nl (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Afnemer uit welke hoofde dan ook. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met NatureSkins.nl voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NatureSkins.nl

Levering en levertijd
De door NatureSkins.nl opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
Overschrijding door NatureSkins.nl van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij NatureSkins.nl langer dan 30 dagen in verzuim is.
Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra NatureSkins.nl deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan NatureSkins.nl, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.

De door NatureSkins.nl verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van NatureSkins.nl Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

Wij maken gebruik van DHL en PostNL (basispakket) voor het verzenden van onze bestellingen. Kijk op www.DHL.com of www.postnl.nl voor de voorwaarden.
Bestellingen worden op dezelfde dag nog in behandeling genomen op de dagen dat wij geopend zijn. Wij streven ernaar uw bestelling binnen 1 à 2 werkdagen bij u te kunnen aanbieden, maar zijn daarin afhankelijk van DHL en PostNL. Indien wij verwachten dat de levering onevenredig lang gaat duren, nemen wij contact met u op.
Indien er zaken zijn die voor Afnemer van belang zijn voor de verzending, dan kan dit in het bestelproces worden aangegeven in het veld Opmerkingen/Note to Seller.


Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Bij twijfel over de prijzen voor producten of behandelingen, zijn de prijzen op de Website altijd leidend.
NatureSkins.nl behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop NatureSkins.nl in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door NatureSkins.nl uitdrukkelijk vermeld worden.

Betaling
Tenzij schriftelijk anders door NatureSkins.nl com is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
Betaling dient te geschieden:
via creditcard (Eurocard,Visa); of
via ‘iDeal’ (deze methode wordt z.s.m. toegevoegd als betaalmethode); of
bancaire overschrijving (alleen bij telefonische bestellingen).
Bij betaling via creditcard behoudt NatureSkins.nl zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van Afnemer juist zijn. NatureSkins.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een bestelling te weigeren.

Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
NatureSkins.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden medegedeeld.
Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.

Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien NatureSkins.nl in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van NatureSkins.nl direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.

Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door NatureSkins.nl gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.
Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan NatureSkins.nl haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.

Aanvullingen en wijzigingen
Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden NatureSkins.nl slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop NatureSkins.nl geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van NatureSkins.nl als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop NatureSkins.nl geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Gegevens Afnemer
De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van NatureSkins.nl Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.
Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van NatureSkins.nl Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: info@NatureSkins.nl Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer tegelijkertijd toestemming aan NatureSkins.nl om de persoonsgegevens van Afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister.

De aan NatureSkins.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door NatureSkins.nl worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Eigendomsvoorbehoud
NatureSkins.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die NatureSkins.nl op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens NatureSkins.nl Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van NatureSkins.nl bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die NatureSkins.nl uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).

Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van NatureSkins.nl bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. Afnemer machtigt hierbij NatureSkins.nl om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van NatureSkins.nl jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens NatureSkins.nl tekortschiet of NatureSkins.nl goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag NatureSkins.nl de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Klachten
Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het over een gekomenen. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per EMAIL op het info@NatureSkins.nl bij NatureSkins.nl worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan NatureSkins.nl redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d.

NatureSkins.nl is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens NatureSkins.nl , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal NatureSkins.nl na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan NatureSkins.nl overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van NatureSkins.nl

Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is NatureSkins.nl gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van NatureSkins.nl

Retourzendingen
Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen dertig werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat Afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient Afnemer de producten alsmede de oorspronkelijke verpakkingen onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen, zoals beschreven op de Website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten.

De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer.
Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

NatureSkins.nl is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
Slaat NatureSkins.nl de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

Het artikel mag voor een volledige terugbetaling niet gebruikt of geopend zijn. Ook de seal moet nog om de verpakking heen zitten. Uitgesloten van het herroepingsrecht is cosmetica, waarvan de verzegeling na levering is verbroken of als het product geen seal heeft. Cosmetica is namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken.

Aansprakelijkheid
Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is NatureSkins.nl , behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. NatureSkins.nl com is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

Iedere aansprakelijkheid van NatureSkins.nl is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door NatureSkins.nl voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is NatureSkins.nl voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens NatureSkins.nl aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

NatureSkins.nl is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan NatureSkins.nl heeft gemeld.

NatureSkins.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

Vrijwaring
Afnemer zal NatureSkins.nl volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op NatureSkins.nl zou kunnen rusten met betrekking tot door NatureSkins.nl geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op NatureSkins.nl rust.

Overmacht
Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van NatureSkins.nl kan worden verlangd.
Onder overmacht van NatureSkins.nl wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van NatureSkins.nl, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij NatureSkins.nl, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van NatureSkins.nl of Afnemer, waardoor NatureSkins.nl haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan NatureSkins.nl de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat NatureSkins.nl 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is NatureSkins.nl geen schadevergoeding verschuldigd.
NatureSkins.nl kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

NatureSkins.nl kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen
Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van NatureSkins.nl bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Amsterdam (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank (“procureurszaken”).

BEHANDELINGEN:
Daarnaast hanteren wij voor gemaakte afspraken voor behandelingen een “24h cancellation policy”: indien u een gemaakte afspraak wil annuleren dan dient dit minimaal 24 uur te gebeuren voordat de afspraak plaatsvindt, anders zijn we genoodzaakt 100% van de behandeling in rekening te brengen.
Met het maken van een afspraak bij ons gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 Oktober 2019.
NatureSkins.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Eventuele wijzigingen zullen op de website worden vermeld.
Prijswijzigingen, druk- en/of typefouten voorbehouden.